• Slovensko (SLO)
  • Russian (RUS)
  • English   (EN)
  • Español (ES)
Splošni pogoji poslovanja PDF Natisni E-pošta
 
1. SPLOŠNA DOLOČILA: Splošni pogoji in navodila za rezervacijo poroke so sestavni del pogodbe oz. računa, ki jo podpišeta HUDODOBR d.o.o (v nadaljevanju Poročni Angeli) in bodoča mladoporočenca oziroma stranka (v nadaljevanju naročnik), ki se prijavlja na določen poročni paket. V primeru telefonske prodaje oz. prodaje po internetu, e-mailu se šteje, da je naročnik sprejel določila teh Splošnih pogojev in navodil takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil poročni paket. Z določili splošnih pogojev in navodil se naročnik lahko seznani na spletni strani www.porocniangeli.si ali www.weddingangels.si. V kolikor je v posameznem poročnem paketu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev drugače določeno, velja določilo oziroma navedba v paketu.
 
2. PRIJAVA IN AKONTACIJA: Naročnik lahko rezervira in naroči poroko po telefonu, ali pri eni od njenih pooblaščenih agencij, po e-pošti oz. internetu. Z naročilom poročne slovesnosti sklene naročnik z Poročnimi Angeli, pogodbeno razmerje, ki je v smislu teh splošnih pogojev in navodil za poroko obvezujoče za obe pogodbeni stranki. Podpisana pogodba-račun je ob enem tudi potrdilo o poroki in vsebuje podatke o določenem poročnem paketu oz. se sklicuje na poročni paket, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je naročnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva Zakon o sklenitvi zakonske zveze za tuje državljane v Republiki Sloveniji oziroma državljane Republike Slovenije ter vplačati akontacijo v višini 40 % osnovnega poročnega paketa, v kolikor ni drugače določeno. Od tega je 900,00 EUR nepovratnega depozita. Šele vplačilo akontacije zagotavlja in potrjuje rezervacijo. Akontacijo lahko vplačate pri zastopniku, kjer ste se prijavili oz. z nakazilom na bančni račun Hudodobr d.o.o. pri NKBM d.d.. Pri nakazilu je potrebno navesti točen poročni paket slovesnosti, datum poroke oz. sklic, ki je številka pogodbe-računa. Podpis pogodbe-računa oz. vplačilo akontacije, pomeni naročnikovo soglasje s temi Splošnimi pogoji za poroko.
Naročnik je odgovoren za stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, če ob prijavi ne navede pravilnih podatkov. Ko se naročnik za poroko prijavi pisno, je njegova prijava veljavna z dnem, ko jo prejme agencija Poročni angeli (e-mail).
 
3. DODATNE STORITVE: Poleg storitev, ki so navedene v osnovnem poročnem paketu slovesnosti in vključene v ceno paketa, so lahko sestavni del poroke tudi dodatne storitve. Dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v osnovni ceni poročne slovesnosti (poročni šopek, poročna torta, fotograf,....) ali pa so za njih v paketu predvidena doplačila. Naročnik dodatne storitve rezervira ob prijavi in jih doplača k osnovni ceni poročnega paketa oziroma v kolikor se dogovori, da bo plačal na kraju poroke same. Objavljene cene dodatnih storitev veljajo samo pri naročilu in plačilu teh storitev ob hkratnem naročilu in plačilu osnovnega poročnega paketa. V primeru, da je dodatno storitev možno naročiti tik pred poroko, doplača stranka dodatno storitev organizatorju poroke v kraju, kjer bo storitev opravljena in v ustrezni valuti, če je pred poroko izbrano storitev še mogoče naročiti.
 
4. POTRDITEV REZERVACIJE: Ob pisni prijavi naročnika z vsemi potrebnimi podatki, Poročni Angeli pristopijo k rezervaciji poročnega paketa. Ob potrditvi Poročnih Angelov pošlje naročniku pisno potrditev o prijavi na poroko, v kolikor potrditev že ni izvršena predhodno in je naročnik s tem seznanjen.
 
5. PLAČILO: Za dan plačila se šteje dan, ko naročnik izvrši plačilo na bančni račun Hudodobr d.o.o.. Ko naročnik po telefonu naroči poročni paket, se šteje da je sprejel določila Splošnih pogojev. Znesek, ki ga naročnik plača ob prijavi znaša praviloma 40 % cene osnovnega poročnega paketa slovesnosti oz. 40 % skupaj z dodatnimi storitvami, če so le te rezervirane skupaj z osnovnim poročnim paketom. Od tega je 900 EUR nepovratnega depozita. Preostali del plača naročnik najkasneje 30 dni pred datumom poroke oziroma pod pogoji, ki so navedeni v nadaljevanju. V primeru, da naročnik tudi 21 dni pred datumom poroke še ne poravna v celoti svojih obveznosti, se šteje, da je naročnik enostransko odpovedal poroko. Poročni Angeli v tem primeru smatra, da je naročnik odpovedal poroko in ravna po določilih o naročnikovi odpovedi iz 8. točke Splošnih pogojev. Naročnik je ob prihodu v Slovenijo dolžan predložiti organizatorju poroke dokument, ki dokazuje da je poroka plačana v celoti.
 
6. CENE: Organizator poroke po sklenitvi pogodbe ne sme zvišati cene osnovnega paketa poročne slovesnosti razen, če je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valut, ki vplivajo na ceno poroke. Organizator poroke bo naročnika o povišanju cene poročnega paketa obvestil vsaj 21 dni pred predvidenim datumom poroke. Če zvišanje dogovorjene cene preseže deset odstotkov, lahko stranka odstopi od poroke brez predpisanih odpovednih stroškov.
 
7. POTNI DOKUMENTI: Naročnik, ki se prijavlja za poroko v tujino, mora imeti veljavni osebni potni list, veljaven vsaj še 6 mesecev po končanem potovanju in vstopni vizum za posamezno državo, če je le ta potreben. Če naročnik teh obveznosti ne izpolni, se šteje, da je odpovedal poroko. Agencija Poročni Angeli v tem primeru ravna po določilih o naročnikovi odpovedi poroke, skladno z 8. točko teh Splošnih pogojev. Če potniku ureja vizum Agencija Poročni Angeli, ta naročniku NE jamči da bo vizum odobren. Posredovanje Agencije Poročni Angeli pri pridobitvi vizuma se plača posebej. Stroškov za pridobitev vizuma, tudi če vizum ni bil odobren Agencija Poročni Angeli naročniku v nobenem primeru ne vrača.
 

8. NAROČNIKOVA ODPOVED POROKE ALI SPREMEMBA POROKE: Naročnik ima pravico do odpovedi poroke. Odpoved mora biti predložena v pisni obliki na delovni dan do 14.00 ure na način kot je bila izvedena prijava oz. rezervacija, osebno ali pri zastopniku ali po e-mailu. Pisne odpovedi po 14.00 uri bo agencija Poročni Angeli obravnavala šele naslednji dan. V vsakem primeru je depozit v višini 900,00 EUR ne vračljiv. Višina povračila stroškov je odvisna od časa v katerem je naročnik predložil odpoved. Višina stroškov odpovedi poroke - organizator agencija Poročni Angeli

(v % cene poročnega paketa):
 
150-121 dni pred datumom 20% poročnega paketa in depozita
120-91 dni pred datumom 40% poročnega paketa in depozita
90-59 dni pred datumom 50% poročnega paketa in depozita
58 dni pred datumom 100% poročnega paketa in depozita
 
9. POROČNO SLAVJE: V okviru naših dodatnih storitev, vam nudimo tudi organizacijo poročnega slavja, naj si bo to v času zajtrka, kosila ali večerje. Ob rezervaciji poročnega paketa slovesnosti vam ponujamo svetovanje pri izbiri lokacije za slavje. Del naših storitev, ki vam jih ob tem nudimo je dekoracija prostora, rezervacija glasbe, svetovanje pri izbiri menija, torte in vse ostalo kar bi v komponirali v slavje po vaših željah.
 
10. POTNI DOKUMENTI: Potnik je dolžan skrbeti, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi (vize), carinskimi, sanitarnimi (cepljenje), denarnimi in drugimi upravnimi predpisi. Potnik sam prevzema vse stroške, ki bi nastali zaradi neizpolnjevanja omenjenih pogojev in s tem nezmožnost potnika za nadaljevanje potovanja. Vse informacije o vizumih potniki dobijo na Ministrstvu za zunanje zadeve, konzularni oddelek v Ljubljani.
 
11. ODPOVED POTOVANJA IN SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI ORGANIZATORJA POTOVANJA: Agencija Poročni Angeli si pridržujejo pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem poroke nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za agencijo Poročni Angeli pa te okoliščine pomenijo utemeljen vzrok, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. V tem primeru ima agencija Poročni angeli pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne naročniku. Poročni Angeli si pridržujejo pravico do spremembe dneva in datuma zaradi nastopa višje sile ter pravico do spremembe datuma poroke zaradi negotovega položaja v državi, kjer je organizirana poroka, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere agencija Poročni Angeli ne more vplivati in sicer brez posebne odškodnine. Poročni Angeli ne prevzemajo odgovornosti za spremembe poročne slovesnosti zaradi nastopa višje sile med potekom poroke ali zaradi zunanjih sodelavcev, ki snujejo celovit poročni protokol. V vseh primerih iz tega odstavka lahko Poročni Angeli zagotovijo storitve v spremenjeni oblike glede na obstoječe možnosti.
 
12. REKLAMACIJE: V primeru reklamacije mora naročnik o svojih zahtevah takoj, ko je mogoče obvestiti koordinatorja poroke agencijo Poročni Angeli v Sloveniji. V kolikor naročnik na kraju samem nastalega problema ne bi uspel rešiti, mora o tem obvezno obvestiti, še med trajanjem poroke, pisno ali po telefonu agencijo Poročni Angeli. Agencija Poročni Angeli bo reševala reklamacijo na podlagi individualne pisne reklamacije, ki jo bo prejela najpozneje v treh tednih po končani poroki. Agencija Poročni Angeli bo izdala pisni odgovor k navedeni pritožbi v roku 8 dni po njenem prejetju oziroma agencija Poročni Angeli ne bo obravnavala reklamacij, ki niso bile podane vsaj ustno med časom trajanja poroke in ki niso bile vložene po določenem roku iz prejšnjega stavka. Brez pisne reklamacije agencija Poročni Angeli ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter drugih zahtevkov. Če po krivdi agencije Poročni Angeli ni prišlo do izvedbe programa, ima naročnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, razen v primeru, ko ima agencija Poročni Angeli pravico do odpovedi ali spremembe poroke.
 
13. ZDRAVSTVENI PREDPISI in ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE z ASISTENCO v TUJINI: Zavarovanje z asistenco v tujini - naročnik se lahko na lastno željo zavaruje pri eni od zavarovalnic v svoji matični državi. Organizator ne odgovarja za telesne poškodbe pri naročniku in svatih pridobljene na poroki oz. v prevoznih sredstvih. Morebitne odškodninske zahtevke je potrebno nasloviti na pristojno zavarovalnico oz. prevoznika.
 
14. ZAKONSKE ZAHTEVE: Odgovornost agencije Poročni Angeli je, da zagotovi pravilne informacije o pravnih zadevah veljavne zakonodaje Republike Slovenije ob sklenitvi zakonske zveze. Zavedati se je potrebno, da agencija Poročni angeli ne more pridobiti nekaterih dokumentov, kot na primer overiti kopijo rojstnega lista in podobne postopke, ki jih morata zagotoviti par sam, po naših navodilih in jih dostaviti v dogovorjenem času, če temu ni tako prevzemata polno odgovornost za poroko par. Zakonske zahteve so navedene na naši spletni strani in jih tudi prejmete v času rezervacije.
 
15. INFORMACIJE: Informacije, ki jih naročnik dobi na prijavnem mestu subagenta / drugih agencij, ne obvezujejo agencije Poročni Angeli bolj, kot navedbe v osnovnih paketih poročnih slovesnosti oz. v ponudbi poslane iz strani agencije Poročni Angeli.
 
16. ZASEBNOST VAŠIH PODATKOV: Podatke, ki jih pridobimo od vas, potrebujemo zgolj za nemoteno posredovanje novosti v naši ponudbah in tekoče obveščanje zanimivostih naših ponudb. Podatke potrebujemo tudi v primeru vaše udeležbe v anketah. Če ste se odločili in nam poslali javno pismo ali slike, lahko le te tudi objavimo. Osebne podatke lahko razkrijemo ob sodnem procesu zaradi sodnih zahtev. Agencija Poročni Angeli vaše osebne podatke ne bo prodajal, zamenjeval, posredoval drugim pravnim ali fizičnim osebam. Uslužbenci agencije Poročni Angeli, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so obvezani do varovanja osebnih podatkov. Z uporabo naših spletnih strani in prijavo med naše naslovnike se šteje, da se strinjate z uporabo informacij na način in v primerih navedenih zgoraj.
 
17. AVTORSKE PRAVICE: S to spletno stranjo upravlja Hudodobr d.o.o. in vsebine objavljane na tej spletni strani, so last Hudodobr d.o.o. in se ne smejo prepisovati ali kopirati. Hudodobr d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe vsebin.
 
18. KONČNA DOLOČILA: V primeru spora med strankami je za rešitev pristojno sodišče v Kranju.
 
V Kranju, 04.01.2010